Menu główne

Linki

Akty prawne
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zmianami
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1366
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 874
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Dz.U. z 2003 r. nr 135, poz. 1268
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U. z 2005 r. nr 267, poz. 2259
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781 - pomoc materialna dla uczniów
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 28 lipca 2008 r., Nr 134, poz. 850)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.
 • Aktualizacja strony
  Informacje

  Zobacz


  szablony na bloga
  Valid HTML 4.01 Transitional
  Copyright by XYZ szablony