Menu główne

Linki

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i realizację usług szkoleniowych dla 10 osób w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


 

Czarnożyły, dnia 14 marca  2013 roku

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu  „Znowu aktywni  – program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

 

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)

kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

 

Uczestnikami Projektu będzie 10 osób – młodzież ucząca się (5 kobiet/5 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

 

 

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 

I. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.        miejsce realizacji : Czarnożyły lub miejscowości okoliczne -  pod warunkiem zagwarantowania  dojazdu uczestników na zajęcia 

2.        zamówienie obejmuje następujące zadania:

·         przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych

·         realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów, poradnictwa i terapii  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie

·         koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami

·         bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia

·         prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów, poradnictwa i terapii  ściśle wg wytycznych Zamawiającego

·         zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów, poradnictwa i terapii (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)

·         zapewnienie wyżywienia w formie cateringu  dla 10 uczestników warsztatów i terapii w każdym dniu szkoleniowym 

·         zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 10 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów, poradnictwa i terapii

·         zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów, poradnictwa i terapii na terenie Gminy Czarnożyły lub w miejscowościach okolicznych -  pod warunkiem zagwarantowania dojazdu uczestników na zajęcia

·         wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia  udziału w  warsztatach, poradnictwie i terapii

 

Zamawiający nie wyklucza dołączenia Uczestników projektu do innych grup szkoleniowych realizujących tożsamy program szkoleniowy.

 

3.  Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

 

1/          18  godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 10 Uczestników projektu  Program:  nauka wyznaczania celów życiowych, pozytywnego myślenia, definiowania wykorzystywania zasobów własnych, tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Termin realizacji: kwiecień, maj, czerwiec 2013 r.

 

2/          24 godziny dydaktyczne  warsztatów "Mam talent" prowadzonego przez  instruktorów dla 10 Uczestników projektu. Program: warsztaty manualne i ruchowe - rozbudzanie zainteresowań i umiejętności życiowych Uczestników. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2013 r.

 

3/         12 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego przez doradcę edukacyjnego  dla 10 Uczestników Program : podnoszenie świadomości roli edukacji w budowaniu kariery zawodowej, planowanie ścieżki edukacyjnej w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości edukacyjnych na terenie województwa, aktywne techniki poszukiwania zatrudnienia. Termin realizacji: grupa 1 – 7 osób – maj 2013 r. młodzież kontynuująca naukę w roku szkolnym 2013/2014 na poziomie ponadgimnazjalnym , grupa 2 – 3 osoby – listopad 2013r. młodzież uczęszczająca do 3 klasy gimnazjum

 

4/          20 godzin doradztwa edukacyjnego dla 10 Uczestników prowadzonego przez doradcę edukacyjnego, program: diagnoza potencjału edukacyjnego w kontekście rozwoju zawodowego. Uświadomienie roli edukacji w eliminacji przyczyn powodujących wykluczenie społeczne i zawodowe. Termin realizacji grupa 1 –  7 osób - maj 2013 r. młodzież kontynuująca naukę w roku szkolnym 2013/2014 na poziomie ponadgimnazjalnym , grupa 2 –  3 osoby  - listopad 2013 r. młodzież uczęszczająca do 3 klasy gimnazjum

 

5/          48  godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu z zakresu  profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia,  wzmacniania zasobów własnych dla 10 Uczestników  - prowadzi zespół specjalistów i terapeutów. Termin realizacji: lipiec – październik 2013 r.

 

III. Termin realizacji zamówienia :

·         zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia  2013 r.  do miesiąca listopada     2013 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

·         zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 15.30

·         zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem  

 

IV.    Inne istotne warunki  zamówienia:

1.        zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową

·         posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,

·         z  poświadczonym referencjami  doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL

·         zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

 

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na szkolenia w ramach projektu „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Załączniki do oferty:

1)       Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)       Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy

3)       Opis sposobu realizacji zamówienia

4)       Wykaz projektów  szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL  o charakterze i złożoności porównywanej z zakresem przedmiotu zamówienia.

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 28  marca  2013  roku, do godziny 9.00  pod adresem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

fax 43 841 62 81

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

 

 

VI.  Kryterium i sposób oceny oferty:

1)       cena – 50 %

Najwyższą liczbę punktów - 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej  x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

2)       doświadczenie firmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem   społecznym w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2  POKL  -  20 %.

Doświadczenie w przeprowadzeniu projektów szkoleniowo-doradczych dla osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie w projektów z Poddziałania 7.1.1./7.1.2, Za każdy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla min. 10 osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt,  przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 

3)       Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi  - 30 %

 

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:

a)        zabezpieczenie logistyczne, kadrowe,  techniczne i merytoryczne projektu

 

 

b)       sposób nadzoru nad dokumentacją usługi, sposób dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów oraz sposób dopełniania obowiązku promocji i informacji projektów EFS

c)        sposób organizacji współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, który w szczególności powinien zawierać opis: częstotliwości spotkań, szybkości reakcji na zadane przez Zamawiającego pytania w związku z realizacją usługi , trybu bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym;

Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do c) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący :

 

0 pkt

Brak opisu

3 pkt

opis ogólny,  świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu;

5 pkt

opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;

10 pkt

opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości
i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;

 

 

 

Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:  

 

Nr kryterium:

Wzór:

2

Wartość merytoryczna oferty (W)

Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 30

gdzie:

 - W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym 

kryterium

 - Wmax-  maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do

uzyskania za podkryteria określone  w pkt. 3. Lit. a) do                                         lit. c) w tym kryterium

  - 30 – maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 30 punktów

 

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 -  Wykaz zrealizowanych usług

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 14 marca 2013 r.

 

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach

Koordynator Projektu

 ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Spotkanie wigilijne podsumowujące projekt.

W dniu 19.12.2012r. uczestnicy i realizatorzy projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które jednocześnie było spotkaniem podsumowującym realizację projektu w 2012r.
Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu zostały zapoznane z założeniami, działaniami i rezultatami projektu. W trakcie spotkania Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty ukończenia uczestnictwa w projekcie oraz zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych.
Osobom uczestniczącym w projekcie życzymy sukcesów osobistych oraz zawodowych i społecznych.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Zakończenie projektu
Realizacja projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. zbliża się do końca. W dniach 8 i 14 listopada miały miejsce indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem. Sześć pań w dniach 8,9,10, 15,16,17 października i 19,20,21,26,27,28 listopada uczestniczyło także w grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej. Jeden uczestnik wcześniej - w miesiącu wrześniu zakończył udział w kursie zawodowym - pracownik wykończenia wnętrz. Projekt przebiegał zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy są zadowoleni z zaproponowanych im form wsparcia, a ich wiedza, samoocena i umiejętności wzrosły w stosunku do stanu przed przystąpieniem do projektu. Cała grupa 7 osób - uczestników projektu zrealizowała cele zawarte w kontraktach socjalnych podpisanych z pracownikami socjalnymi w kwietniu . Realizacja kontraktów socjalnych przyczyniła się min. do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji psychospołecznych, wzrostu samooceny i własnej wartości, wzmocnienia wiary we własne umiejętności i kompetencje rodzicielskie, zwiększając przez to szanse beneficjentów na integrację społeczną , zawodową, samorealizację i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W kontraktach socjalnych wykorzystano następujące instrumenty aktywnej integracji:
 • instrument aktywizacji społecznej: warsztaty kompetencji psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologicznej, kurs komputerowy
 • instrument aktywizacji zdrowotnej: grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna
 • instrument aktywizacji edukacyjnej: kurs zawodowy - pracownik wykończenia wnętrz
 • instrument aktywizacji zawodowej: warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo zawodowe

Wszystkie kontrakty socjalne zakończone zostały zgodnie z zaplanowaną ścieżką działań.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Program szkoleniowo doradczy
Beneficjenci Ostateczni projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w miesiącu wrześniu uczestniczyli w następującym programie szkoleniowo-doradczym : grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna -zajęcia odbyły się w dniach 10,11,17,18,19,24 września oraz kurs zawodowy pracownik wykończenia wnętrz - 11,14 września. Również we wrześniu odbyła się dwudniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego i Sandomierza, mająca na celu integrację uczestników poprzez wspólny pobyt i zwiedzanie.
W wycieczce wzięło udział 17 osób-uczestnicy projektu systemowego, osoby z ich najbliższego środowiska oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Wyjazd odbył się w dniach 12 - 13 września, dał możliwość bliższego zapoznania się między sobą osób w nim uczestniczących i pokazał również ewentualne możliwości spędzania wolnego czasu.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Zajęcia w ramach projektu systemowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zajęciach w jakich wzięli udział uczestnicy projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniach 1,2,3,6,7,8,9,10 sierpnia 1 osoba kontynuowała zajęcia na kursie zawodowym - pracownik wykończenia wnętrz, natomiast 6 uczestniczek projektu brało udział w grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej, mającej na celu wzmocnienie funkcjonowania osób i rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i dzieci z dysfunkcjami. Zajęcia te odbyły się w dniach 1,2,3,20,21,22 sierpnia. Głównym założeniem projektu jest wzrost potencjału społeczno-zawodowego Beneficjentów projektu, przyczyniającego się do ich powrotu na rynek pracy i aktywnego życia społecznego. Poniżej kilka fotografii z kursu pracownik wykończenia wnętrz.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Realizacja programu szkoleniowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, iż w ramach projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2012r. zrealizowano dotychczasowo następujący program szkoleniowo-doradczy dla 7 osób:
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz podniesienia kompetencji społecznych i życiowych uczestników (w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu)
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, prowadzone przez doradcę zawodowego, mające na celu aktywizację zawodowa uczestników (kwiecień, czerwiec, lipiec)
 • warsztaty kompetencji psychospołecznych prowadzony przez psychologa, rozwijający umiejętności psychospołeczne, efektywną komunikację, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijający postawy aktywne ( maj, czerwiec)
 • kurs komputerowy obejmujący min. zagadnienia: MS Word, e-mail, e-konto, portale społecznościowe, Internet jako "biuro pośrednictwa pracy" (maj)
 • grupowa terapia psychologiczna wzmacniająca funkcjonowanie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z dysfunkcjami (lipiec)
 • kurs zawodowy pracownik wykończenia wnętrz (lipiec).
Działania projektowe potrwają do listopada 2012r.
W realizacji projektu zastosowano narzędzie w postaci kontraktu socjalnego dla wszystkich uczestników. Każdy z nich objęty zostanie co najmniej 3 formami aktywnej integracji. Projekt ma na celu wzrost potencjału społeczno-zawodowego jego uczestników, przyczyniający się do ich powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie dwudniowej wycieczki integracyjnej dla uczestników i osób z otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Do dnia 29.06.2012r. do godziny 14.00 wpłynęła jedna oferta od:
Biura Podróży AGMATUR z siedzibą w Wieluniu, ul. Warszawska 10.
Oferta spełnia wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego oraz mieści się w kwocie środków zaplanowanych na realizację zadania w budżecie projektu systemowego na 2012r. Wycieczka odbędzie się w dniach 12-13 września 2012r. Wyjazd z Czarnożył zaplanowano na godzinę 6.20. W wycieczce weźmie udział 17 osób, a w ramach niej zaplanowane jest zwiedzanie najciekawszych zabytków Kazimierza Dolnego i Sandomierza wraz z przewodnikiem.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Zapytanie ofertowe
Czarnożyły, dnia 13.06.2012r.

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie dwudniowej wycieczki integracyjnej  w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Tel. 43 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

fax: 43 84 16 281

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna:  art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia:

Dwudniowa wycieczka dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

Grupa uczestników wycieczki: 17 osób.

 

Czas realizacji:

Termin wycieczki zostanie uzgodniony z  Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Planujemy zorganizować wycieczkę w pierwszej połowie września 2012r.

 

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. min.

Kazimierz Dolny: kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zamek w Kazimierzu Dolnym, wybrane zabytkowe kamienice                        i spichlerze, synagoga, stara łaźnia, drewniane zabytkowe domy;

Sandomierz: ratusz, zamek, katedra, dom Długosza, rynek starego miasta, wąwóz królowej Jadwigi, rejs statkiem po Wiśle, kościół św. Jakuba.

 

 

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW

- zapewnienie w pierwszym dniu obiadu i kolacji oraz w drugim dniu śniadania, obiadu i kolacji dla wszystkich uczestników wycieczki

- zapewnienie przewodnika po Kazimierzu Dolnym i Sandomierzu

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników wycieczki w pokojach 1, 2 lub 4 osobowych.

 

 

Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- szczegółowy program wycieczki

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu          i dat

- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami               z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty:

-  oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

-  cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

-  dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę

-  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu dwudniowej wycieczki z zakwaterowaniem na co najmniej 17 osób.

 

 

- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.

 

Kryterium wyboru oferty:

Doświadczenie wykonawcy, cena brutto za wykonanie całości zamówienia oraz atrakcyjność zwiedzanych miejsc.

Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo             z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej             w Czarnożyłach lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnożyłach:

Krystyna Tomaszewska -  Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

 

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na

stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie

niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Informacja dotycząca płatności:

Płatność wyłącznie przelewem do 7 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia                                     29 czerwca 2012 roku, do godziny 14.00  pod adresem

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

tel./fax 043 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@02.pl

 

 

 

 

 

Zatwierdzono dnia 13.06.2012r.

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Wycieczka do łódzkiego ZOO
W dniu 23.05.2012r. beneficjenci projektu systemowego i osoby z ich środowiska - głównie dzieci, uczestniczyli w wycieczce integracyjnej, która dała możliwość zapoznania się ze sobą osób uczestniczących i pokazała możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy zwiedzili ZOO w Łodzi, a następnie spędzili czas przebywając w wiosce indiańskiej w Solcy Małej, gdzie zobaczyli jak Indianie mieszkali w tradycyjnym namiocie indiańskim - tipi, sprawdzili swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, rzucie włócznią, oraz usłyszeli ciekawe opowieści i legendy dotyczące życia Indian z Ameryce Północnej. Mimo upału jaki panował w dniu wycieczki, wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z miło i ciekawie spędzonego dnia.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

SzkoleniaSzkolenia Szkolenia Szkolenia Szkolenia Szkolenia
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Łodzi dla dzieci i uczestników projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Do dnia 14.05.2012r. do godziny 9.00 wpłynęła jedna oferta od:
Biura Podróży AGMATUR z siedzibą w Wieluniu, ul. Warszawska 10.
Oferta spełnia wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego oraz mieści się w kwocie środków zaplanowanych na realizację zadania w budżecie projektu systemowego na 2012r.
Wycieczka do ZOO w Łodzi oraz do wioski indiańskiej w Solcy Małej odbędzie się w dniu 23.05.2012r. tj. w środę. Wyjazd z Czarnożył zaplanowano na godzinę 7.10.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Zapytanie ofertowe - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.


Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Tel. 43 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

fax: 43 84 16 281

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia:

Jednodniowa wycieczka dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Grupa uczestników wycieczki: 20 osób - 9 dorosłych i 11 dzieci (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) w wieku od 4 do 16 lat.

 

Czas realizacji:

Termin wycieczki zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Planujemy zorganizować wycieczkę pod koniec maja 2012r.

 

Wymagania zamawiającego:

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. ZOO w Łodzi, figloraj, pobyt w wiosce indiańskiej

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW

- zapewnienie obiadu dla wszystkich uczestników wycieczki, składający się z dwóch dań, kompotu i deseru

 

 

 

- zapewnienie butelki wody 1,5 litrowej niegazowanej, 2 sztuk bułek słodkich przypadających na 1 uczestnika

 

Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- szczegółowy program wycieczki

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty:

- oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

- dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu autokarowej wycieczki na co najmniej 20 osób, trwającej 1 dzień.

- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

Doświadczenie wykonawcy oraz cena brutto za wykonanie całości zamówienia.

 

Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

 

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na

stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie

niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Informacja dotycząca płatności:

Płatność wyłącznie przelewem do 7 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 14 maja 2012 roku, do godziny 9.00 pod adresem

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

tel./fax 043 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@02.pl

 

 

 

 

 

Zatwierdzono dnia 4.05.2012r.

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach

 

 

 

 

 


ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Informacja o wyborze oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i realizację usług szkoleniowo-doradczych dla 7 osób w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plZapytanie ofertowe
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.
Więcej w zakładkach Przetargi
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plW dniu 18.11.2011r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Łodzi kolejny wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2012r. Wniosek spełnił wymagania formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. Realizacja projektu w obecnym roku będzie już czwartym tego typu przedsięwzięciem, w którym zaplanowano min. wsparcie w postaci warsztatów kompetencji psychospołecznych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, kursu komputerowego, grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej, kursu zawodowego mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych jednego uczestnika, warsztatu doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla wszystkich beneficjentów projektu na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Grupę docelowa projektu stanowić będą osoby/rodziny w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowe, posiadające niewielkie gospodarstwo rolne. Potencjalni uczestnicy musza zamieszkiwać na terenie gminy Czarnożyły, korzystać z pomocy społecznej i być osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Diagnoza potrzeb szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu przeprowadzona w listopadzie 2011r. wskazała, że głównymi odbiorcami projektu w 2012r. będą osoby/rodziny wychowujące dzieci z problemem niepełnosprawności lub problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Osoby, które spełniają kryteria naboru i są zainteresowane udziałem w projekcie mogą w miesiącach styczniu i lutym zgłaszać się do ośrodka pomocy społecznej w Czarnożyłach. Pracownicy socjalni udzielą wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa i przebiegu działań w projekcie w 2012r.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plPoczątek grudnia przyniósł ze sobą uroczyste zakończenia projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach pn. "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". W dniu 5 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. Wśród zaproszonych gości był min. wójt gminy Czarnożyły pan Tomasz Luboiński , który wręczył sześciu uczestnikom certyfikaty ukończenia uczestnictwa w projekcie. W ramach wsparcia merytorycznego udzielonego beneficjentom w 2011r. znalazły się warsztaty kompetencji psychospołecznych, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty stylizacji i wizażu, kursy zawodowe kucharz/kelner oraz handlowiec/sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera, a także grupowa terapia psychologiczna - wspólna praca grupy na rzecz usunięcia negatywnych efektów długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia. W imieniu wszystkich beneficjentów głos zabrała pani Monika Wika, która podziękowała realizatorom i osobom prowadzącym zajęcia za możliwość uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu, pozwalającym podnieść kwalifikacje zawodowe i uwierzyć w swoje umiejętności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie za wytrwałość i życzy powodzenia . Mamy nadzieję, że przejście przez wszystkie etapy szkoleń zostanie uwieńczone sukcesami w poszukiwaniu zatrudnienia i w życiu osobistym.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości zakończenia projektu.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plDobiegły końca wszystkie zajęcia przewidziane dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. W październiku miały miejsce kolejne szkolenia z zakresu handlowiec - sprzedawca , a także praktyczne zajęcia z obsługi kasy fiskalnej, które zostały uznane przez uczestniczki za szczególnie ciekawą i przydatną formę edukacji zawodowej. W sumie przeprowadzono 84h zajęć w tym zakresie. Ostatnie dwa dni tj. 25-24 października wykorzystano na grupową terapie psychologiczną dla wszystkich uczestników projektu, którzy jednogłośnie stwierdzili, że cały okres udziału w zajęciach w 2011r. był dla nich bardzo ważny i pozwolił na nowo uwierzyć w swoje siły i możliwości. Cała grupa 6 osób uznała, że odniosła duże korzyści z udziału w projekcie i wierzy , że faktycznie mogą zmienić swoją sytuację życiową.
Poniżej kilka zdjęć z kursu handlowiec/sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plIII edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zbliża się do końca. 5 września cztery panie rozpoczęły swój udział w kursie zawodowym handlowiec/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. W tym miesiącu beneficjenci ostateczni pomiędzy 5, a 27 września odbyli 48 godzin zajęć , które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub ich aktualizację przez uczestników. Drugą część kursu odbędzie w październiku, w dniach 3,4,10,11,17,18,19. W październiku uczestniczki szkolenia poznają również praktyczną stronę pracy sprzedawcy podczas ćwiczeń na kasach fiskalnych, pod okiem doświadczonego trenera. W miesiącu wrześniu miały także miejsce warsztaty psychologiczne - grupowa terapia psychologiczna, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu w 2011r (6 osób). Zajęcia te przewidziane są również w październiku.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plW miesiącu sierpniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach trwającego w 2011r. projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach. Dwoje z uczestników projektu wybrało kurs zawodowy kucharz / kelner i w okresie od 8 do 25 sierpnia zrealizowali 84h szkoleniowe zajęć. Kurs miał na celu wykształcenie umiejętności sporządzania potraw i sposobu ich podawania, posługiwania się normami obowiązującymi w gospodarce żywnościowej, właściwe wykorzystywanie receptur gastronomicznych , a w efekcie podniesienie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy GOPS w Czarnożyłach - uczestników projektu.
Program kursu obejmował min.:
 • strukturę organizacyjną zakładu gastronomicznego ( układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, nowoczesne urządzenia w gastronomii, wyposażenie i organizacja stanowiska pracy)
 • terminologię stosowaną w gastronomii
 • procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności i ich praktyczne zastosowanie
 • sporządzanie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców, jaj, maki i kaszy
 • sporządzanie dań gorących z wykorzystaniem mięs
 • sporządzanie zup i sosów
 • sporządzanie potraw z ciasta ziemniaczanego
 • sporządzanie zakąsek i deserów.
Zajęcia obejmowały głównie ćwiczenia praktyczne, sporządzanie potraw, ich prezentacja oraz degustacja. Kurs kucharz / kelner był prowadzony pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w siedzibie warsztatów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Wieluniu. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym w dniu 26 sierpnia.
W sierpniu swój początek miały również grupowe zajęcia z psychologiem-grupowa terapia psychologiczna, której celem jest wspólna praca grupy na rzecz usunięcia psychicznych efektów długotrwałego pozostawania bez pracy. Kolejne zajęcia z tego cyklu przewidziane są na wrzesień i październik. Z początkiem września będzie miał również początek kursu zawodowego sprzedawca/handlowiec.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plUczestnicy projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach w dniach 25,26,27,28,29 lipca odbyli kurs komputerowy, który był uzupełnieniem kursów zawodowych wybranych przez beneficjentów. W ciągu 5 spotkań (każde po 6 godzin) kursanci nabyli podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu . Umiejętność obsługi komputera i jego podstawowych aplikacji jest obecnie niezbędna zarówno w przypadku ewentualnego zatrudnienia , jak również podczas poszukiwania pracy:
 • obsługa poczty e-mail,
 • wyszukiwanie ofert pracy umieszczanych na stronach internetowych,
 • wysyłanie CV do potencjalnych pracodawców
6 uczestników projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" kończąc kurs uzyskało umiejętność obsługi komputera i Internetu, , które w obecnych czasach są podstawowymi kompetencjami pracowniczymi wymaganymi przez pracodawców.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plW dniu 30 czerwca uczestnicy kolejnej edycji projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Łodzi. Beneficjenci projektu zwiedzili wraz z przewodnikiem Muzeum Fabryki w Manufakturze oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi , tzw. Pałac Poznańskiego. Uczestnicy obejrzeli również seans kinowy "Piraci z Karaibów" i zjedli uroczysty obiad , dzieląc się wrażeniami z wycieczki. W czasie wolnym między kinem , a zwiedzaniem muzeów beneficjenci mogli poznać szereg atrakcji jakimi dysponuje centrum handlowe Manufaktura - akwarium, eksperymentarium, kręgielnia, centrum wspinaczkowe, restauracje i liczne stoiska handlowe. Wyjazd został zrealizowany w ramach działania o charakterze środowiskowym / kulturalnym i miał na celu integrację grupy oraz rozwijanie umiejętności aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Jak podkreślają wszyscy uczestnicy wyjazdu wycieczka przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, dając niezapomniane wrażenia.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plCzerwiec dla uczestników projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" był miesiącem , w którym odbyli szkolenie z zakresu stylizacji i wizażu. W obecnych czasach przywiązywanie uwagi do własnego wyglądu i wizerunku ma coraz większe znaczenie zarówno w życiu osobistym i zawodowym. Zajęcia miały na celu poznanie metod kreowania własnego wizerunku, wyrobienie w uczestnikach umiejętności autoprezentacji , podniesienia poczucia własnej wartości oraz eksponowania własnych zalet. Beneficjenci poznali także praktyczną wiedzę jak wykorzystywać naturalne i ogólnodostępne środki jako kosmetyki , podstawy zasad kosmetologii i metod stylizacji, które mogą okazać się przydatne w przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Zajęcia te odbyły się w dniach 22 i 24 czerwca.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spośród złożonych ofert na realizację szkoleń za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o., Oddział w Łodzi.
W dniu 18,19,20 maja 2011r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu - warsztat kompetencji psychospołecznych. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji o charakterze społecznym i zdobycie nowych umiejętności w zakresie zarządzania czasem, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, postaw asertywnych, budowania poczucia własnej wartości i rozwijania postaw aktywnych. Od 23 do 25 maja przez trzy dni Beneficjenci Ostateczni projektu brali udział w szkoleniu z doradcą zawodowym. Głównym celem zajęć było zdobycie umiejętności ułatwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy. Uczestnicy zapoznali się z charakterystyką i wymaganiami współczesnego rynku pracy, oraz metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Na zajęciach Beneficjenci uzyskali pomoc w zakresie dotyczącym poszukiwania pracy, dokumentów aplikacyjnych i ewentualnego podjęcia działalności gospodarczej. Na czerwiec zaplanowano kolejne szkolenia dla uczestników projektu systemowego - stylizacja i wizaż.
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, że w dniu 1.04.2011r. został podpisany aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Czarnożyły w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL na rok 2011 oraz z zatwierdzeniem bilansu realizacji projektu systemowego na rok 2010.
W miesiącu kwietniu podpisano także kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, w których określono zobowiązania beneficjentów i pracowników socjalnych mające na celu wzmocnienie zdolności do funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy osób uczestniczących w projekcie.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu dokonał konsultacji wsparcia udzielanego dla osób bezrobotnych, które wyraziły chęć udziału w projekcie systemowym w 2011roku. Konsultacje dotyczyły min. wymiany informacji o planowanych działaniach wobec bezrobotnych klientów GOPS w Czarnożyłach, co pozwoli uniknąć dublowania się zastosowanych form aktywizacji.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plZakończył się proces rekrutacji do projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach - "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". Pracownicy socjalni wytypowali potencjalnych uczestników spełniających kryteria wyboru, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie. Wyłoniono grupę 6 nowych uczestników , w tym 5 kobiet i 1 mężczyzna, którzy w okresie od maja do października będą brały udział w szkoleniach zawodowych i dodatkowych zajęciach mających na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwsza forma wsparcia w ramach projektu - warsztat kompetencji psychospołecznych zaplanowany jest na połowę miesiąca maja. W marcu podpisano również aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi , jako Instytucją Pośredniczącą II stopnia dotyczący realizacji projektu na rok 2011. Środki na realizację projektu zostaną przekazane na konto GOPS w Czarnożyłach w miesiącu kwietniu.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, że złożony w listopadzie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (IP2) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" został poddany ocenie merytorycznej i zatwierdzony do realizacji . Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do podpisania aneksu do umowy ramowej.
Do końca marca trwa rekrutacja osób, które spełniają kryteria uczestnictwa i chciałyby wziąć udział w działaniach projektu w 2011r. Wsparciem zostanie objętych 6 osób/klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, które są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo lub zatrudnionymi-rolnikami, oraz dodatkowo zagrożonymi wykluczeniem społecznym i w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Po zakwalifikowaniu uczestnicy podpiszą kontrakty socjalne i wezmą udział w szkoleniach (warsztat kompetencji psychospołecznych, warsztat stylizacji i wizażu, warsztat doradztwa zawodowego, kurs komputerowy) oraz kursach zawodowych do wyboru: kucharz/kelner, sprzedawca/handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi wózków widłowych. Wszyscy beneficjenci otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, a także obiad podczas każdego dnia szkoleń. Dodatkowo w ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowany zostanie wyjazd uczestników projektu do kina, teatru lub muzeum w Łodzi. Chętne osoby mogą zgłaszać się do GOPS w Czarnożyłach w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących rekrutacji do projektu.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.plW 2010r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach po raz drugi przystąpił do realizacji projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych wśród 5 uczestników. Celami szczegółowymi były min.: wzmocnienie wiary we własne możliwości i zwiększenie motywacji do działania; zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu; zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy; zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w znalezieniu zatrudnienia.
Budżet projektu wynosił 87 788,75zł, z tego 10,5% stanowił wkład własny Gminy Czarnożyły, a kwota dofinansowania 78 570,93zł. Personel zaangażowany w realizację projektu stanowił 5 osób: Pani Krystyna Tomaszewska - koordynator projektu, Pani Danuta Bartodziej - pracownik socjalny, Pani Barbara Kmiecik - księgowa projektu, Pan Marcin Kośmider - pracownik socjalny, Pan Piotr Kędzia - osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną.
W ramach zadania aktywna integracja zrealizowano doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenie z zakresu zarządzaniem budżetem domowym, kurs komputerowy, badania medycyny pracy, kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowej, kurs bukieciarstwo. W ramach zadania praca socjalna kontynuowano zatrudnienie nowego pracownika socjalnego (wsparcie kadrowe ośrodka), podpisano i realizowano 5 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. W ramach zadania zasiłki i pomoc w naturze udzielono zasiłków celowych dla 5 Beneficjentów Ostatecznych projektu, przeznaczonych na pokrycie potrzeb socjalnych i bytowych. W ramach zadania o charakterze środowiskowym zorganizowane zostało spotkanie wigilijne - zakończeniowe, na którym rozdano uczestnikom certyfikaty ukończenia uczestnictwa w projekcie oraz podsumowano realizację działań projektu w 2011r. Oto kilka zdjęć z imprezy.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w dniu 19 listopada złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. i czeka na jego formalno-merytoryczną ocenę. We wniosku na kolejny rok zaplanowano min.: warsztat kompetencji psychospołecznych, warsztat stylizacji i wizażu, warsztaty doradztwa zawodowego, kurs z podstaw obsługi komputera i Internetu, grupowa terapia psychologiczna, oraz do wyboru przez osoby uczestniczące kursy zawodowe kucharz/kelner, obsługa wózków widłowych, handlowiec z obsługą kasy fiskalnej. Grupę docelową stanowi 6 osób, które spełniają kryteria dostępu :
 1. osoby bezrobotne i/lub
 2. nieaktywne zawodowo i/lub
 3. zatrudnione

  zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 4. osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt. 1-3.
Dodatkowo w 2011r. projekt powinien być skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych, a wsparciem zostanie objęta co najmniej taka sama liczba nowych uczestników projektu, co w poprzednim roku realizacji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do ośrodka pomocy społecznej w Czarnożyłach. Pracownicy ośrodka udzielą państwu wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa i przebiegu działań w projekcie.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Podsumowanie kontraktów socjalnych


Realizacja projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2010r. zbliża się do końca. Cztery beneficjentki zakończyła swój udział w projekcie w październiku (kurs zawodowy "bukieciarstwo"), jeden uczestnik wcześniej - w miesiącu lipcu (kurs zawodowy "obsługa wózków widłowych"). Projekt przebiegał zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy są zadowoleni z zaproponowanych im form wsparcia, a ich wiedza, samoocena i umiejętności wzrosły w stosunku do stanu przed przystąpieniem do projektu. Cała grupa 5 osób - uczestników projektu zrealizowała cele zawarte w kontraktach socjalnych podpisanych z pracownikami socjalnymi w kwietniu . Realizacja kontraktów socjalnych przyczyniła się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji psychospołecznych beneficjentów, zwiększając przez to ich szanse na społeczną integrację, samorealizację i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W kontraktach socjalnych wykorzystano następujące instrumenty aktywnej integracji:
 • instrument aktywizacji edukacyjnej: kursy zawodowe (kurs komputerowy, bukieciarstwo, obsługa wózków widłowych)
 • instrument aktywizacji społecznej: warsztaty z psychologiem, ABC zarządzania budżetem domowym
 • instrument aktywizacji zdrowotnej: specjalistyczne badania w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia
 • instrument aktywizacji zawodowej: warsztaty z doradca zawodowym
Wszystkie kontrakty socjalne zakończone zostały zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Ostatnie szkolenia z zakresu bukieciarstwa


W dniach 4,5,11,12 października odbyły się ostatnie ze szkoleń zaplanowanych na rok 2010 w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Kurs zawodowy "bukieciarstwo" ukończyły 4 uczestniczki. W następnym roku planowane są kolejne formy wsparcia dla klientów GOPS w Czarnożyłach, w ramach upowszechniania aktywnej integracji. Osoby, które chciałyby wziąć udział w działaniach projektu mogą zgłaszać się do GOPS w Czarnożyłach lub dzwonić pod nr telefonu 43 8416 297.
Oto kilka zdjęć z ostatnich zajęć - kurs zawodowy "bukieciarstwo". Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Kontynuacja szkoleń z zakresu bukieciarstwa


Miesiąc wrzesień to dla naszych uczestniczek kolejny etap udziału w projekcie systemowym "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". W tym czasie Beneficjentki uczestniczyły w dalszej części szkoleń zawodowych z zakresu "Bukieciarstwa". Kolejne 36 godziny zajęć odbyły się w dniach 6,7,13,,14,20,21 września w salach warsztatów zawodowych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego. Uczestniczki projektu przez ten okres nabywały praktycznych umiejętności komponowania dekoracji kwiatowych. Dodatkowo w dniu 20.09.2010r. Beneficjentki Ostateczne przeszły badania lekarskie medycyny pracy, które mogą okazać się przydatne w poszukiwaniu zatrudnienia. Wszystkie osoby uzyskały brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia /wykonywania pracy na ww. stanowisku (bukieciarstwo). Badania przeprowadzone zostały w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -Poradni Medycyny Pracy MEDYK w Wieluniu.
ZNOWU AKTYWNI PROGRAM - AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Szkolenia z zakresu bukieciarstwa


Trwają szkolenia zawodowe w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Od 16 sierpnia 4 beneficjentki uczestniczą w kursie "bukieciarstwo". Głównym celem zajęć jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia kompozycji kwiatowych wraz z metodami artystycznego pakowania. Po ukończeniu szkoleń uczestniczki uzyskają umiejętności praktyczne dotyczące wykonywania min.: wieńcy, koszy, wiązanek oraz dekoracji okolicznościowych z kwiatów i roślin świeżych, sztucznych. Kurs przewiduje 84h zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia obejmuje przede wszystkim:
 • dobieranie odpowiednich kwiatów i roślin do danego wyrobu bukieciarskiego
 • wykonywanie drobnych dekoracji kwiatowych okolicznościowych na różne okazje, przyjęcia i uroczystości
 • wykonywanie zamówionych kompozycji kwiatowych wg. zasad techniki bukieciarskiej
 • dbałość o kwiaty i rośliny ozdobne - utrwalanie roślin różnymi metodami, podlewanie, zmiana wody, zraszanie itp.
 • przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji i innych prac bukieciarskich.

W trakcie zajęć uczestniczki otrzymują poczęstunek i obiad. Planowany termin zakończenia kursu to połowa października.
Oto kilka zdjęć z szkoleń Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Kurs komputerowy


W dniach od 5.07.2010r do 9.07.2010r w ramach projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", w sali Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przy ul. Śląskiej przeprowadzono kurs komputerowy dla Beneficjentów projektu w wymiarze 30h. Celem kursu było przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z komputerem, poznanie praktycznych zagadnień związanych z obsługa programów biurowych MS Word i MS Excel oraz wykorzystanie Internetu jako ważnego elementu w poszukiwaniu zatrudnienia. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczestników. Zamierzeniem projektu jest min. Zdobycie i podniesienie umiejętności zawodowych i kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Kolejne moduły szkoleniowe


W czerwcu uczestnicy projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach odbyli kolejne etapy szkoleń. W dniach 7-18 czerwca przeprowadzony został w ciągu 60h kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowej. Szkolenie to miało zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny. Jego celem było uzyskanie uprawnień kierowcy wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej. Program szkolenia obejmował min.: budowę i zasady działania wózków widłowych, czynności operatora przy obsłudze wózków widłowych w czasie pracy i po pracy, wiadomości z zakresu BHP, wybrane przepisy ruchu drogowego, bezpieczną wymianę butli gazowej, praktyczną naukę jazdy. Kurs został zakończony egzaminem.

W dniach 21 i 22 czerwca odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego, których głównym celem było zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w znalezieniu zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowo-wykładowej. W ciągu 12h trwania warsztatów uczestnicy poznali min.: charakterystykę i wymagania współczesnego rynku pracy , dokumenty aplikacyjne, właściwe podejście do rozmowy kwalifikacyjnej. W lipcu przeprowadzony zostanie kurs komputerowy dla uczestników projektu.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Rozpoczęcie szkoleń


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach po raz drugi realizuje projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z priorytetu VII _Promocja integracji społecznej_, działanie 7.1 _Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji_, poddziałanie 7.1.1. _Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej_, projekt pt. _Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły_

Na początku maja rozpoczęły się szkolenia dla osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się na _Warsztatach aktywizacyjnych_ w sali budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego 32. Zajęcia odbyły się w dniach 10, 11 i 12 maja. W ciągu 18 godzin warsztatów prowadzonych przez psychologa uczestnicy uczyli się jak skutecznie rozwiązywać konflikty, zarządzać czasem i stresem, wykładowca przekazał również wiedzę z zakresu nabywania umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych, postaw aktywności i asertywności.
Kolejnym blokiem szkoleniowym były zajęcia _ABC zarządzania budżetem domowym_. 19, 20 i 21 maja Beneficjenci Ostateczni w ciągu kolejnych 18 godzin poznawali zasady właściwego gospodarowania budżetem domowym, umiejętności planowania i bilansowania finansów rodziny, podziału zadań i obowiązków domowników w zarządzaniu gospodarstwem domowym oraz komunikacji interpersonalnej w sytuacjach trudnych i dyskomfortu finansowego.
Program aktywnej integracji realizowanej w ramach projektu systemowego obejmuje również catering, ubezpieczenie nw, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu na podstawie przedstawionych biletów.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Podpisanie aneksu umowy projektu "Znowy Aktywni"


W dniu 16.04.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach podpisał aneks do umowy ramowej projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", którego wynikiem będzie przekazanie przez WUP w Łodzi środków na dofinansowanie realizacji działań projektowych w 2010 rok.
Również w miesiącu kwietniu zostały podpisane kontrakty socjalne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu, w których określono min. instrumenty aktywnej integracji, zobowiązania do uczestnictwa w projekcie oraz pracę socjalną pracowników Ośrodka na rzecz wzmocnienia zdolności funkcjonowania osób w środowisku. W wyniku rekrutacji wybrano pięciu uczestników spełniających kryteria:
 • osoba bezrobotna
 • nieaktywna zawodowo
 • rolnik w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
 • korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej
 • nie korzystająca z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjenci Ostateczni wybrali odpowiednio szkolenia zawodowe: 4 panie kurs "bukieciarstwo", 1 pan kurs " obsługa wózków widłowych".
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie

W dniu 8.03.2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach otrzymał pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi potwierdzające zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2010 rok.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji wniosek poddano ponownej ocenie merytorycznej. Rezultatem tej oceny projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania 78 570,93 zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 9 217,82 zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu. Miesiąc kwiecień to przewidywany termin podpisania aneksu do umowy ramowej w ramach POKL.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 5 osób, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Cele szczegółowe to: zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w znalezieniu zatrudnienia, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, wzmocnienie wiary we własne możliwości i zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu. W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:
 • Warsztaty aktywizacyjne
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Warsztat "abc zarządzania budżetem domowym"
 • Kurs komputerowy
 • Kursy zawodowe do wyboru:
  • "bukieciarstwo"
  • "obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowych"
  • "handlowiec z obsługą kasy fiskalnej".

kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Negocjacje z WUP w Łodzi
Trwają negocjacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi-Instytucją Pośredniczącą II stopnia, dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". W związku z dużym zainteresowaniem ośrodków pomocy społecznej z województwa łódzkiego dostępnymi środkami na realizacje projektów w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku, została ograniczona wysokość kwot dofinansowania dla poszczególnych ośrodków. Negocjacje dotyczą głównie szczegółowego budżetu projektu. W najbliższym czasie poznamy ich wynik.

kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

GOPS w Czarnożyłach złożył wniosek o dofinansowanie projektu

Pod koniec grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2010r. Wniosek spełnił kryteria i wymagania formalne i został przekazany do oceny merytorycznej, o wynikach której nasz ośrodek zostanie poinformowany w ciągu najbliższego miesiąca.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. W ramach projektu odbędą się warsztaty doradztwa zawodowego, warsztat psychologiczny, abc zarządzania gospodarstwem domowym, kurs komputerowy. Zakwalifikowane osoby odbędą również kurs zawodowy spośród 3 zaproponowanych:
 • bukieciarstwo
 • obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych
 • handlowiec z obsługą kasy fiskalnej.
Program aktywnej integracji obejmuje również wsparcie towarzyszące: catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu.
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Uroczyste zakończenie projektu "Znowu Aktywni"

W dniu 3.12.2009r. uroczyście zakończony został projekt "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na sali przyjęć pracowni praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego spotkali się uczestnicy , realizatorzy i pracownicy projektów systemowych z terenu gmin Czarnożyły, Ostrówek, Konopnica, Wierzchlas i Biała. Gośćmi uroczystości byli wójtowie, skarbnicy i przedstawicieli władz samorządowych.

Uczestnicy spotkania podsumowującego zostali zapoznani z założeniami, działaniami i rezultatami projektu. Głos zabrały uczestniczki projektu, które nie ukrywały zadowolenia z możliwości udziały w tego typu przedsięwzięciu i podziękowały realizatorom szkoleń. Po tych wypowiedziach głos zabrał także wójt gminy Czarnożyły Pan Tomasz Luboiński , który mówił o ogromnej potrzebie realizacji tego typu projektów i o ich wymiernych rezultatach.

W trakcie spotkania uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia ukończenia kursów i programu szkoleniowo-doradczego, w których brały udział oraz pamiątkowe gadżety.
Po części oficjalnej wszyscy udali na uroczysty obiad. Przyszedł też czas na wspomnienia i dyskusje dotyczące nie tylko spraw związanych z projektem.
Dzięki uczestnictwu w działania projektowych osoby zdobyły nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. Wzrosły także ich kompetencje psychospołeczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w 2010 roku zamierza kontynuować realizację projektu. W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Aktualnie wniosek jest w trakcie weryfikacji.
Pracownikami, którzy byli zaangażowani w działania projektu byli:
 • Pani Krystyna Tomaszewska , koordynator projektu
 • Pani Danuta Bartodziej, pracownik socjalny
 • Pani Barbara Kmiecik, księgowa projektu
 • Pan Piotr Kędzia, informatyk
 • Pan Marcin Kośmider, pracownik socjalny
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i osobom współpracującym za bezproblemową i owocną współpracę. Poniżej kilka zdjęć z uroczystości zakończenia projektu "Znowu Aktywni"
Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Kolejne szkolenia w realizacji projektu "Znowu Aktywni"

W dniach 16-17 oraz 18-19 listopada odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach pt."Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły".
Panie, które uczestniczą w kursie zawodowym "opiekunka środowiskowa" przeszły szkolenie w zakresie minimum sanitarnego, natomiast beneficjentki biorące udział w kursie "handlowiec" przeszkolone zostały z zakresu obsługi kas fiskalnych.
Uczestniczki projektu ("opiekunka środowiskowa") poznały zagadnienia związane z zatruciami i zakażeniami pokarmowymi - higiena osobista, znaczenie badań lekarskich; warunki sanitarne w produkcji, zasady mycia i dezynfekcji, zapobieganie obecności szkodników w żywności. Beneficjentki z kursu "handlowiec" przyswoiły wiedzę z zakresu ogólnych pojęć fiskalnych, rozporządzeń Ministerstwa Finansów dotyczących:
 1. Obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych
 2. Odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej
 3. Kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych, sankcji za brak kasy fiskalnej.
Grupa ta przeszła również szkolenia praktyczne na kasach fiskalnych (programowanie, sprzedaż, raporty). Zajęcia te były ostatnimi z cyklu programu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły".
Oto kilka zdjęć ze szekoleń...
Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Kolejny miesiąc realizacji projektu "Znowu Aktywni"

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". W tym czasie beneficjentki uczestniczą w kursach zawodowych pozwalających im zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
Uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy, w zależności od rodzaju kursu zawodowego. Program szkoleniowy obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne , które to odbywają się min. w szpitalu w Wieluniu. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowana kadrę szkolącą i mają miejsce w salach pracowni praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Wieluniu, przy ulicy Wojska Polskiego.
 • 3 osoby biorą udział w kursie "opiekunka środowiskowa" - zajęcia odbywają się w dniach 14,15,21,22,28,29 września, 5,6,12,13,19,20 października i 2,3 listopada 2009r.
 • 2 osoby skierowane zostały do udziału w kursie "handlowiec". Te zajęcia zaplanowano na termin 16,17,22,23,30 września, 1,7,8,14,15,21,22 października oraz 4 i 5 listopada 2009r.
Poniżej kilka zdjęć z zajęć beneficjentek
Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

W dniach 7 i 8 września odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla uczestniczek projektu

Projekt "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły" wkracza w kolejny etap realizacji. W dniach 7 i 8 września odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla uczestniczek projektu. Głównymi tematami zajęć prowadzonych przez dyplomowanego doradcę zawodowego Pana Piotra Łosia były:
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy - Indywidualny Plan Działania
 • Dokumenty aplikacyjne - mój pierwszy wizerunek u pracodawcy
 • Rozmowa kwalifikacyjne - trudne pytania - łatwe odpowiedzi
 • Mowa ciała w aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej
Celem zajęć odbywających się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu było zapoznanie uczestniczek projektu z rynkiem pracy i jego charakterystyką, kształtowanie świadomości umiejscowienia własnej osoby na rynku pracy, uświadomienie uczestniczkom wagi własnych zainteresowań w perspektywie poszukiwania pracy, przygotowanie uczestniczek do prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zapoznanie uczestniczek z zasadami opracowania Indywidualnego Planu Działania, ukazanie mechanizmów rządzących rozmową kwalifikacyjną, zapoznanie uczestniczek z elementarnymi składnikami mowy ciała. W trakcie zajęć uczestniczki nabyły praktycznych umiejętności pisania życiorysu, listu motywacyjnego oraz przygotowania się i odbycia rozmowy z pracodawcą. Warsztaty prowadzone były w formie prezentacji multimedialnych, wykładów, omówień i ćwiczeń.
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zakończenie kolejnego etapu szkoleń

Zakończył się kolejny etap szkoleń w ramach projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły", realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach. Podczas trwającego 30h kursu uczestniczki nabyły podstawowe umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu jako ważnego elementu w poszukiwaniu pracy. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu.
Oto kilka zdjeć ze szkolenia
Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń

Zakończenie szkoleń


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Rozpoczęcie cyklu szkoleń

W dniu 5 sierpnia 2009 r. rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły". W sierpniu spotkania będą odbywać się w siedzibie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Wieluniu. Warsztaty aktywizacyjne dotyczą min.: nabycia umiejętności psychospołecznych - komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, postaw aktywności, asertywności, stresu i technik relaksacyjnych. Zajęcia prowadzi pracownik firmy Global Training Centre Pani Ewa Henryka Górecka - dyplomowany magister psychologii. Kolejnym etapem szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu będzie kurs obsługi komputera. Zajęcia te odbędą się w dniach 10 - 14 sierpnia. Rozpoczęcie szkoleń

Rozpoczęcie szkoleń

Rozpoczęcie szkoleń

Rozpoczęcie szkoleń


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.
Oddział w Łodzi

90-007 Łódź
Plac Komuny Paryskiej 5A
DOTYCZY: Projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spośród złożonych ofert na realizację szkoleń za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A.
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Spotkanie organizacyjne uczestniczek projektu "Znowu Aktywni- Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"

W dniu 17 czerwca, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnożyłach odbyło się spotkanie organizacyjne uczestniczek projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły". Podczas spotkania uczestniczki zostały poinformowane o harmonogramie działań podejmowanych w celu realizacji Projektu, terminach warsztatów aktywizacyjnych warsztatów doradztwa zawodowego, terminie kursów obsługi komputera, "opiekunka środowiskowa", "handlowiec", obsługi kas fiskalnych, szkoleniu "minimum sanitarne", badaniach medycyny pracy. W lipcu zostaną podpisane kontrakty socjalne, w ramach których będzie realizowany programy aktywnej integracji. Beneficjentki Ostateczne otrzymały materiały informacyjne dotyczące EFS, POKL i realizowanego projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły".
Oto kilka zdjęć z tego spotkania.
Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne


kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

GOPS w Czarnożyłach zaprasza na spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych uczestników projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły". Spotkanie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009r. o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnożyłach w pokoju nr 4. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy.
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Zakończenie rekrutacji uczestników Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, iż zakończony został nabór uczestników projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły".
Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem Projektu dokonali rekrutacji uczestników, opierając się na dokumentacji socjalnej znajdującej się w GOPS w Czarnożyłach, formularzach zgłoszeniowych, wywiadach środowiskowych i rozmowach z potencjalnymi kandydatami do Projektu. W ten sposób utworzono listę 7 osób:
 • 5 uczestniczek
 • 2 osoby rezerwowe
Spełniających kryteria wyboru.
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Trwa nabór do Projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"

Jeżeli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w Projekcie "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły" realizowanego w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",

a spełniasz niżej podane kryteria:
 • jesteś świadczeniobiorcą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
 • jesteś w wieku 25-40 lat
 • zaliczasz się do jednej z poniższych grup:
  1. osoba bezrobotna
  2. osoba nieaktywna zawodowo
  3. osoba o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w celu wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego .
kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

Projekt zakłada udział 5 osób w wieku 25-40 lat z terenu gminy Czarnożyły. Grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne - o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach.
W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy. Beneficjenci projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.
Realizacja programu szkoleniowo-doradczego obejmuje elementy integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej:
 • 18 godzin warsztatu aktywizacyjnego dla 5 uczestników, sierpień 2009 r. cel: - nabycie umiejętności psychospołecznych - komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzania stresem, postawy asertywne, postawy aktywności - zajęcia prowadzone przez psychologa
 • 30 godzin kursu komputerowego dla 5 uczestników, sierpień 2009 r. Cel: nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, Internet jako ważny instrument aktywnego poszukiwania pracy, poczta e-mail - zajęcia prowadzone przez informatyka
 • 12 godzin warsztatu doradztwa zawodowego dla 5 uczestników, wrzesień 2009 r. Cel: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna- zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego
 • badania medycyny pracy dla 5 uczestników, październik-listopad 2009 r. Cel: uzyskanie zaświadczeń lekarskich wymaganych przez pracodawców
Moduły kursów zawodowych do wyboru przez uczestników projektu
 • 84 godzin kursu przygotowującego do wykonywania zawodu "opiekunka środowiskowa" wrzesień-listopad 2009 r. Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w zawodzie "opiekunka środowiskowa"
 • 12 godzin kursu z zakresu minimum sanitarnego, listopad 2009 r. Cel: nabycie kwalifikacji i wiedzy praktycznej pozwalającej na pozyskanie zatrudnienia w zawodzie "opiekunka środowiskowa"
lub
 • 84 godziny kursu "handlowiec" wrzesień-listopad 2009 r. Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług
 • 12 godzin kursu obsługi kas fiskalnych listopad 2009 r. Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług
Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące - ubezpieczenie nnw, catering, materiały szkoleniowe

kapitał Ludzki

Projekt
"ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły tel. 043 84 16 297 fax 043 84 16 281 e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl


Podpisanie umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


W dniu 5 mają 2009 roku podpisana została umowa ramowa Projektu systemowego "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, a Gminą Czarnożyły
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2009r. do 31.12.2009r. Zakładane cele to rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony