Menu główne

Linki

Newsy
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i realizację usług szkoleniowych dla 10 osób w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a

 

Czarnożyły, dnia 14 marca  2013 roku

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu  „Znowu aktywni  – program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

 

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)

kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

 

Uczestnikami Projektu będzie 10 osób – młodzież ucząca się (5 kobiet/5 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

 

 

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 

I. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.        miejsce realizacji : Czarnożyły lub miejscowości okoliczne -  pod warunkiem zagwarantowania  dojazdu uczestników na zajęcia 

2.        zamówienie obejmuje następujące zadania:

·         przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych

·         realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów, poradnictwa i terapii  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie

·         koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami

·         bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia

·         prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów, poradnictwa i terapii  ściśle wg wytycznych Zamawiającego

·         zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów, poradnictwa i terapii (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)

·         zapewnienie wyżywienia w formie cateringu  dla 10 uczestników warsztatów i terapii w każdym dniu szkoleniowym 

·         zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 10 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów, poradnictwa i terapii

·         zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów, poradnictwa i terapii na terenie Gminy Czarnożyły lub w miejscowościach okolicznych -  pod warunkiem zagwarantowania dojazdu uczestników na zajęcia

·         wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia  udziału w  warsztatach, poradnictwie i terapii

 

Zamawiający nie wyklucza dołączenia Uczestników projektu do innych grup szkoleniowych realizujących tożsamy program szkoleniowy.

 

3.  Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

 

1/          18  godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 10 Uczestników projektu  Program:  nauka wyznaczania celów życiowych, pozytywnego myślenia, definiowania wykorzystywania zasobów własnych, tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Termin realizacji: kwiecień, maj, czerwiec 2013 r.

 

2/          24 godziny dydaktyczne  warsztatów "Mam talent" prowadzonego przez  instruktorów dla 10 Uczestników projektu. Program: warsztaty manualne i ruchowe - rozbudzanie zainteresowań i umiejętności życiowych Uczestników. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2013 r.

 

3/         12 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego przez doradcę edukacyjnego  dla 10 Uczestników Program : podnoszenie świadomości roli edukacji w budowaniu kariery zawodowej, planowanie ścieżki edukacyjnej w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości edukacyjnych na terenie województwa, aktywne techniki poszukiwania zatrudnienia. Termin realizacji: grupa 1 – 7 osób – maj 2013 r. młodzież kontynuująca naukę w roku szkolnym 2013/2014 na poziomie ponadgimnazjalnym , grupa 2 – 3 osoby – listopad 2013r. młodzież uczęszczająca do 3 klasy gimnazjum

 

4/          20 godzin doradztwa edukacyjnego dla 10 Uczestników prowadzonego przez doradcę edukacyjnego, program: diagnoza potencjału edukacyjnego w kontekście rozwoju zawodowego. Uświadomienie roli edukacji w eliminacji przyczyn powodujących wykluczenie społeczne i zawodowe. Termin realizacji grupa 1 –  7 osób - maj 2013 r. młodzież kontynuująca naukę w roku szkolnym 2013/2014 na poziomie ponadgimnazjalnym , grupa 2 –  3 osoby  - listopad 2013 r. młodzież uczęszczająca do 3 klasy gimnazjum

 

5/          48  godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu z zakresu  profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia,  wzmacniania zasobów własnych dla 10 Uczestników  - prowadzi zespół specjalistów i terapeutów. Termin realizacji: lipiec – październik 2013 r.

 

III. Termin realizacji zamówienia :

·         zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia  2013 r.  do miesiąca listopada     2013 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

·         zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 15.30

·         zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem  

 

IV.    Inne istotne warunki  zamówienia:

1.        zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową

·         posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,

·         z  poświadczonym referencjami  doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL

·         zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

 

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na szkolenia w ramach projektu „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Załączniki do oferty:

1)       Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)       Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy

3)       Opis sposobu realizacji zamówienia

4)       Wykaz projektów  szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL  o charakterze i złożoności porównywanej z zakresem przedmiotu zamówienia.

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 28  marca  2013  roku, do godziny 9.00  pod adresem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

fax 43 841 62 81

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

 

 

VI.  Kryterium i sposób oceny oferty:

1)       cena – 50 %

Najwyższą liczbę punktów - 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej  x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

2)       doświadczenie firmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem   społecznym w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2  POKL  -  20 %.

Doświadczenie w przeprowadzeniu projektów szkoleniowo-doradczych dla osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie w projektów z Poddziałania 7.1.1./7.1.2, Za każdy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla min. 10 osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt,  przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 

3)       Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi  - 30 %

 

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:

a)        zabezpieczenie logistyczne, kadrowe,  techniczne i merytoryczne projektu

 

 

b)       sposób nadzoru nad dokumentacją usługi, sposób dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów oraz sposób dopełniania obowiązku promocji i informacji projektów EFS

c)        sposób organizacji współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, który w szczególności powinien zawierać opis: częstotliwości spotkań, szybkości reakcji na zadane przez Zamawiającego pytania w związku z realizacją usługi , trybu bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym;

Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do c) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący :

 

0 pkt

Brak opisu

3 pkt

opis ogólny,  świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu;

5 pkt

opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;

10 pkt

opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości
i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;

 

 

 

Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:  

 

Nr kryterium:

Wzór:

2

Wartość merytoryczna oferty (W)

Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 30

gdzie:

 - W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym 

kryterium

 - Wmax-  maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do

uzyskania za podkryteria określone  w pkt. 3. Lit. a) do                                         lit. c) w tym kryterium

  - 30 – maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 30 punktów

 

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 -  Wykaz zrealizowanych usług

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 14 marca 2013 r.

 

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach

Koordynator Projektu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie dwudniowej wycieczki integracyjnej dla uczestników i osób z otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Do dnia 29.06.2012r. do godziny 14.00 wpłynęła jedna oferta od:
Biura Podróży AGMATUR z siedzibą w Wieluniu, ul. Warszawska 10.
Oferta spełnia wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego oraz mieści się w kwocie środków zaplanowanych na realizację zadania w budżecie projektu systemowego na 2012r. Wycieczka odbędzie się w dniach 12-13 września 2012r. Wyjazd z Czarnożył zaplanowano na godzinę 6.20. W wycieczce weźmie udział 17 osób, a w ramach niej zaplanowane jest zwiedzanie najciekawszych zabytków Kazimierza Dolnego i Sandomierza wraz z przewodnikiem.
Zapytanie ofertowe.

Czarnożyły, dnia 13.06.2012r.

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie dwudniowej wycieczki integracyjnej  w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Tel. 43 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

fax: 43 84 16 281

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna:  art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia:

Dwudniowa wycieczka dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

Grupa uczestników wycieczki: 17 osób.

 

Czas realizacji:

Termin wycieczki zostanie uzgodniony z  Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Planujemy zorganizować wycieczkę w pierwszej połowie września 2012r.

 

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. min.

Kazimierz Dolny: kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zamek w Kazimierzu Dolnym, wybrane zabytkowe kamienice                        i spichlerze, synagoga, stara łaźnia, drewniane zabytkowe domy;

Sandomierz: ratusz, zamek, katedra, dom Długosza, rynek starego miasta, wąwóz królowej Jadwigi, rejs statkiem po Wiśle, kościół św. Jakuba.

 

 

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW

- zapewnienie w pierwszym dniu obiadu i kolacji oraz w drugim dniu śniadania, obiadu i kolacji dla wszystkich uczestników wycieczki

- zapewnienie przewodnika po Kazimierzu Dolnym i Sandomierzu

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników wycieczki w pokojach 1, 2 lub 4 osobowych.

 

 

Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- szczegółowy program wycieczki

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu          i dat

- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami               z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty:

-  oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

-  cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

-  dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę

-  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu dwudniowej wycieczki z zakwaterowaniem na co najmniej 17 osób.

 

 

- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.

 

Kryterium wyboru oferty:

Doświadczenie wykonawcy, cena brutto za wykonanie całości zamówienia oraz atrakcyjność zwiedzanych miejsc.

Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo             z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej             w Czarnożyłach lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnożyłach:

Krystyna Tomaszewska -  Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

 

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na

stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie

niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Informacja dotycząca płatności:

Płatność wyłącznie przelewem do 7 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia                                     29 czerwca 2012 roku, do godziny 14.00  pod adresem

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

tel./fax 043 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@02.pl

 

 

 

 

 

Zatwierdzono dnia 13.06.2012r.

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Łodzi dla dzieci i uczestników projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Do dnia 14.05.2012r. do godziny 9.00 wpłynęła jedna oferta od:
Biura Podróży AGMATUR z siedzibą w Wieluniu, ul. Warszawska 10.
Oferta spełnia wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego oraz mieści się w kwocie środków zaplanowanych na realizację zadania w budżecie projektu systemowego na 2012r.
Wycieczka do ZOO w Łodzi oraz do wioski indiańskiej w Solcy Małej odbędzie się w dniu 23.05.2012r. tj. w środę. Wyjazd z Czarnożył zaplanowano na godzinę 7.10.
Zapytanie ofertowe - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.

Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Tel. 43 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl

fax: 43 84 16 281

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia:

Jednodniowa wycieczka dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Grupa uczestników wycieczki: 20 osób - 9 dorosłych i 11 dzieci (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) w wieku od 4 do 16 lat.

 

Czas realizacji:

Termin wycieczki zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Planujemy zorganizować wycieczkę pod koniec maja 2012r.

 

Wymagania zamawiającego:

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. ZOO w Łodzi, figloraj, pobyt w wiosce indiańskiej

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW

- zapewnienie obiadu dla wszystkich uczestników wycieczki, składający się z dwóch dań, kompotu i deseru

 

 

 

- zapewnienie butelki wody 1,5 litrowej niegazowanej, 2 sztuk bułek słodkich przypadających na 1 uczestnika

 

Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- szczegółowy program wycieczki

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty:

- oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

- dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu autokarowej wycieczki na co najmniej 20 osób, trwającej 1 dzień.

- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

Doświadczenie wykonawcy oraz cena brutto za wykonanie całości zamówienia.

 

Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach.

 

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na

stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie

niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Informacja dotycząca płatności:

Płatność wyłącznie przelewem do 7 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 14 maja 2012 roku, do godziny 9.00 pod adresem

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

tel./fax 043 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@02.pl

 

 

 

 

 

Zatwierdzono dnia 4.05.2012r.

Krystyna Tomaszewska

Kierownik GOPS w Czarnożyłach

 

 

 

 

 


Informacja o wyborze oferty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i realizację usług szkoleniowo-doradczych dla 7 osób w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a.

Czarnożyły, dnia 19 marca 2012 roku

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

 

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

kod CPV 80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego)

kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)

kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

kod CPV 80533100-0 (usługi szkolenia komputerowego).

 

Uczestnikami Projektu będzie 7 osób (6 kobiet/1 mężczyzna), w tym 1 osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

 

 

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

I. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

 

 

II. Przedmiot zamówienia:

 1. miejsce realizacji : Czarnożyły lub Wieluń - pod warunkiem zagwarantowania zwrotu kosztu dojazdu uczestników na zajęcia, na podstawie biletów publicznych środków transportu
 2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
  • przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
  • realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i kursów przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
  • koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
  • bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i kursów, ściśle wg. wytycznych Zamawiającego
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów i kursów (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)
  • zapewnienie wyżywienia w formie obiadów i przerw kawowych dla 7 uczestników warsztatów i kursów w każdym dniu szkoleniowym

 

  • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 7 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów i kursów
  • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów i kursów na terenie Gminy Czarnożyły lub w Wieluniu
  • wydanie uczestnikom projektu świadectw/zaświadczeń i certyfikatów ukończenia udziału w warsztatach i kursach

 

 

3. Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

1)       30 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 7 Uczestników Projektu (maj, czerwiec 2012 r.) Program: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych

2)       35 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, średnio po 5 godzin dla 7 Uczestników projektu (kwiecień, maj, czerwiec, listopad 2012 r.) Program: indywidualne wsparcie psychologiczne na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych i życiowych Uczestników projektu

3)       30 godzin dydaktycznych kursu komputerowego prowadzony przez informatyka dla 7 Uczestników projektu (maj 2012 r.) Program: MS word, e-mail, portale społecznościowe, e-konto, Internet jako "biuro pośrednictwa pracy"

4)       30 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego dla 7 Uczestników Projektu (czerwiec, lipiec 2012 r.) Program: diagnoza własnego potencjału zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsiębiorczości

5)       35 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego, średnio po 5 godzin dla 7 Uczestników projektu ( kwiecień, czerwiec, lipiec, listopad 2012r.) Program: indywidualne wsparcie na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej

6)       160 godzin dydaktycznych kursu "Techniki wykończenia wnętrz" dla 1 Uczestnika projektu (lipiec, sierpień, wrzesień 2012 r.)

7)       90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej w zakresie dysfunkcji rodzin w obszarze problemów opiekuńczo-wychowawczych, współuzależnień oraz problematyki przemocy dla 2 Uczestników projektu (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012r.)

8)       90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej w zakresie wzmacniania funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci dla 4 Uczestników projektu (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r.)

 

III. Termin realizacji zamówienia :

.         zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia 2012 r. do miesiąca listopada 2012 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

.         zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.30

.         zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem

 

IV. Inne istotne warunki zamówienia:

  1. zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową
   • posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
   • z minimum 3 letnim, poświadczonym referencjami, doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo - doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów Poddziałania 7.1.1 POKL
   • nie podlegającą wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie
   • zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

 

 

   • posiadającą potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkoleń:

- rzutnik multimedialny - szt. 1

- mobilna pracownia komputerowa - minimum szt. 10

 

 

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta na szkolenia w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Załączniki do oferty:

1)      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)      Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;

3)      Opis sposobu realizacji zamówienia

4)      Wykaz usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1 POKL o charakterze i złożoności porównywanej z zakresem przedmiotu zamówienia.

5)      Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

6)      Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówienie

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 28 marca 2012 roku, do godziny 9.00 pod adresem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnożyłach

98-310 Czarnożyły

tel./fax 043 84 16 297

e-mail: gopsczarnozyly@02.pl

 

 

 

VI. Kryterium i sposób oceny oferty:

1)       cena - 40 %

Najwyższą liczbę punktów - 40 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 

2)       Doświadczenie firmy w realizacji programów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1 POKL - 20 %

Doświadczenie w przeprowadzeniu programów szkoleniowo-doradczych dla osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie z Poddziałania 7.1.1. Za każdy zrealizowany program szkoleniowo-doradczy dla min. 7 osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 

3) Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 40 %

 

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:

 

a)       zabezpieczenie logistyczne, techniczne i merytoryczne projektu

b)       nadzór nad prawidłowością realizacji projektu wraz ze sposobem oceny stopnia zaawansowania usługi oraz informowania Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach związanych z jej realizacją oraz sposobu rozwiązywania problemów podczas realizacji projektu;

c)       kadra trenerska;

d)       nadzoru nad dokumentacją usługi oraz sposobu dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów oraz sposób dopełniania obowiązku promocji i informacji projektów EFS;

e)       sposób organizacji współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, który w szczególności powinien zawierać opis: częstotliwości spotkań, szybkości reakcji na zadane przez Zamawiającego pytania w związku z realizacją usługi , trybu bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym;

Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do e) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący :

 

 

0 pkt.

Opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu

2 pkt.

Opis ogólny, ale poruszający kluczowe zagadnienia dla danego tematu

4 pkt

Opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie, ale niespójny

8 pkt

Opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu , w sposób tworzący logiczny ciąg sekwencji opisu

 

 

Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:

 

Nr kryterium:

Wzór:

3

Wartość merytoryczna oferty (W)

Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 40

gdzie:

- W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym

kryterium

- Wmax- maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do

uzyskania za podkryteria określone w pkt. 3. Lit. a) do lit. e) w tym kryterium

- 40 - maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 40 punktów

 

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VII. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach: Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

 • Krystyna Tomaszewska - Kierownik GOPS w Czarnożyłach
Załaczniki do zapytania ofertowego
Treść zapytania ofertowego
Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony