Menu główne

Linki

Struktura organizacyjna
W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska:
Kierownik Ośrodka

Do obowiązków kierownika Ośrodka należy:
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń pomocy społecznej w ramach kompetencji udzielonych przez Radę Gminy,

 • Nadzór i koordynacja podległych pracowników

 • Dokonywanie analiz i ocen stanu oraz potrzeb pomocy społecznej występujących na terenie gminy

 • Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy społecznej

 • Składanie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

 • Organizowanie okresowych narad z pracownikami Ośrodka

 • Planowanie pracy Ośrodka

 • Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej


 • Pracownicy socjalni

  Do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej należy:
 • Pełne rozeznanie potrzeb osób i rodzin na terenie gminy

 • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

 • Współpraca z organizacjami i instytucjami, zakładami pracy, Rejonowym Urzędem Pracy, ZUS


 • Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Regulamin Organizacyjny oraz zakres czynności.
  Regulamin Organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy.
  Aktualizacja strony
  Informacje

  Zobacz


  szablony na bloga
  Valid HTML 4.01 Transitional
  Copyright by XYZ szablony