Menu główne

Linki

Newsy
Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn.zm.)



Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe 504 zł na osobę w rodzinie miesięcznie (lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Prawo do świadczeń przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się). Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
W przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego należy dodatkowo przedłożyć następujące dokumenty:

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

1.zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został udzielony,
2.zaświadczenie pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
3.zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) potwierdzające fakt zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych,
4.zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:

1.odpis aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka,
2.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

1.orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku życia,
2.orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

1.zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

1.zaświadczenie ze szkoły,
2.dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
3.oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Kwoty świadczeń
*Zasiłek rodzinny:
-48,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
-64,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
-68,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

*Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
-80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

*Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
-80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

*Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
-100,00 zł jednorazowo.

*Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła:
-90,00 zł miesięcznie (od września do czerwca);
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły:
-50,00 zł miesięcznie (od września do czerwca).

*Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
-1000,00 zł jednorazowo.

*Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
-400,00 zł miesięcznie (dodatek podzielny).

*Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka:
-170,00 zł miesięcznie
- lub 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie ma już dodatku w wysokości 220,00 zł i 300,00 zł dla osób, których dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty 504,00 i 583,00 zł

*Świadczenie pielęgnacyjne:
-420,00 zł miesięcznie.

*Zasiłek pielęgnacyjny:
-153,00 zł miesięcznie.

*Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka:
-1000,00 zł.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

1.dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (ksero);

2.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

3.zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (w przypadku okresu zasiłkowego 2006/2007 jest to rok 2005 )., w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny,
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach jeżeli osoby rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
c) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2005 r. tj.
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (w przypadku uzyskania w 2005 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2005 r.);
- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości w 2005 r. gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), jeżeli osoba posiada gospodarstwo rolne; umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny (celem odliczenia ich od dochodu rodziny);
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w 2005 r. (celem odliczenia opłaty od dochodu rodziny);
- dokument określający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu netto w 2005 r. w przypadku utraty dochodu;
- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny w przypadku gdy osoba uzyskała nowe źródło dochodu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia złożenia wniosku, a którego nie uzyskiwała w 2005 r.;

4.inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, w tym:
a) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
b) zaświadczenie ze szkoły, w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia oraz dla dzieci urodzonych w 1988r. i 1989 r., które w okresie od 1 września do 31 sierpnia 2007 r. ukończą 18 rok życia celem ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na cały okres zasiłkowy;
c) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
d) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji:
- prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
- akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
- odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
e) postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
f) informację sądu o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie;
g) akty zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzający alimenty w przypadku osoby uczącej się;
h) karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany lub uzyskania statusu uchodźcy;
i) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 
1.dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
2.orzeczenie o niepełnosprawności, w którym uwzględniono łącznie konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze zacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8) albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.
3.zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny w 2005 r. w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego każdego członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2005 r.;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych w 2005 r. jeżeli osoba rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów;
c) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone wyrokiem sądu zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2005 r.) ;
d) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
e) w przypadku utraty dochodu zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu netto w 2005 r.;
f) w przypadku uzyskania dochodu zaświadczenie o wysokości dochodu netto z pełnego pierwszego miesiąca;
4.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy ;
5.oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
6.oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 
1.dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (ksero);
2.orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania tej niepełnosprawności (w przypadku osoby w wieku powyżej 16 roku życia);
3.upoważnienie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, jeżeli wniosek w jej imieniu składa inna osoba;
4.zaświadczenie z ZUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, pobierającym rentę lub emeryturę z ZUS.
5.oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.

Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony