Menu główne

Linki

Newsy
Zasady przyznawania zaliczki alimentacyjnej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
Osobą uprawnioną do zaliczki jest dziecko, na które zasądzono alimenty.

Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek:
1) osoby uprawnionej do zaliczki,
2) przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej,
3) opiekuna prawnego osoby uprawnionej.
Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej
Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).
Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku
o zaliczkę alimentacyjną

1. zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych lub informację sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (ksero);
3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
4. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (w przypadku okresu zasiłkowego 2006/2007 jest to rok 2005 )., w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny,
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach jeżeli osoby rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
c) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2005 r. tj.
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości w 2005 r. gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), jeżeli osoba posiada gospodarstwo rolne; umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny (celem odliczenia ich od dochodu rodziny);
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w 2005 r. (celem odliczenia opłaty od dochodu rodziny);
- dokument określający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu netto w 2005 r. w przypadku utraty dochodu;
- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny w przypadku gdy osoba uzyskała nowe źródło dochodu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia złożenia wniosku, a którego nie uzyskiwała w 2005 r.;
5.inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej, w tym:
a) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
b) zaświadczenie ze szkoły, w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
c) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
d) akty zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzający alimenty w przypadku osoby uczącej się;
e) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje na dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:
1)jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
2)jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
3)jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo _ leczniczy, zakład pielęgnacyjno _ opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),
2)przebywa w rodzinie zastępczej,
3)zawarła związek małżeński,
4)jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony